De onafhankelijke stichting EGMA is eigenaar van het pand aan de Steenbokstraat 84 te Nijmegen. Het gebouw is verhuurd aan de FNV en in gebruik als vakbondshuis.

Op deze website kunt u informatie over de stichting en het gebouw vinden.

Doelstellingen van de stichting Egma

  1. Het verwerven, beheren en exploiteren van een gebouw dat dienstbaar is aan werkzaamheden op sociaal, cultureel en pedagogisch gebied alsmede aan activiteiten van algemeen belang.
  2. De stichting beoogt het algemeen nut.
  3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Missie van de stichting Egma

De stichting EGMA zet zich in voor instandhouding en onderhoud van het haar toevertrouwde onroerend goed, met inachtneming van het gebruik van het gebouw door leden van de vakbeweging FNV en in goed overleg met de wettelijke vertegenwoordigers van de huurder. De stichting spant zich in de instandhouding en het beheer van het gebouw te verzorgen als een goed huisvader en draagt daarbij zorg voor een stabiele balans tussen duurzaamheid, gebruik van het gebouw en spaarzaamheid.

Visie van de stichting Egma

Het gebouw aan de Steenbokstraat 84 te Nijmegen is sinds jaar en dag de centrale locatie voor de vakbeweging FNV in Nijmegen. Het gebouw biedt ruimte aan zowel medewerkers van als aan vrijwilligers verbonden aan de FNV. Met de eenwording van de FNV wordt het samen gehuisvest zijn belangrijker dan voorheen. De stichting EGMA ziet erop toe dat deze en toekomstige gebruikers van het gebouw het gebouw ervaren als een welkom thuis. Daarbij wordt rekening gehouden met de technische mogelijkheden van het gebouw, met wensen op het gebied van gebruik (mits gedragen zijn door de gebruikers), de mogelijkheden tot verduurzaming van het gebouw en de financiële middelen die haar ter beschikking staan. De stichting EGMA doet uitsluitend of nagenoeg uitsluitend uitgaven (naast de beheerkosten) in het kader van haar doelstelling en neemt daarbij steeds in acht dat de beheerkosten in redelijke verhouding moeten staan tot de bestedingen ten behoeve van de doelstellingen van de stichting EGMA.

© Copyright - Stichting EGMA - vakbondshuis Nijmegen